logo

Là một doanh nghiệp tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ kỹ thuật cao vào phát triển nông nghiệp, SAM Agritech luôn hướng tới mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp xanh, an toàn bền vững, đem đến lợi ích lâu dài cho con người. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã xây dựng tôn chỉ hoạt động trên cơ sở bộ ba cốt lõi (Triple bottom line) gọi tắt là 3P (People – Planet – Profit). Đây sẽ là 3 giá trị cốt lõi xuyên suốt các hoạt động của SAM Agritech.