logo

* Thị trường: Châu Âu, Mỹ, Canada, HànQuốc, Trung Đông… (nông sản khô) và Trung Quốc (sản phẩm tươi)/